PHILIPS

Tại Philips, chúng tôi mong muốn mang lại giá trị vượt trội, lâu dài cho khách hàng và cổ đông của mình, đồng thời hành động có trách nhiệm đối với hành tinh và xã hội của chúng ta, trong mối quan hệ hợp tác với các bên liên quan của chúng tôi.

Xem cataloge

Cataloge TB điện Philips