BA AN

Công ty Cổ phần Ba An là doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trên thị trường Việt Nam với sản phẩm ống nhựa HDPE chuyên dụng bảo vệ cáp.

Xem cataloge

Catalog Ba An